Answers

2016-04-06T14:49:56+05:30

मज आवडते मनापासुनी शाळा |

लावीते लळा हि..जसा माउली बाळा ||

हासर्‍या फुलांचा बाग जसा आनंदी |

ही तशीच शाळा, मुले इथे स्वच्छंदी ||

हासुनी, हासुवुनी, खेळुनी सांगूनी गोष्टी |

आम्हांस आमुचे गुरूजन शिक्षण देती ||

हे प्रेम कराया किती भोवती भाऊ! |

हातांत घालूनी हात तयांच्या राहू ||

येथेच बंधूप्रेमाचे, घ्या धडे |

मग देशकार्या करण्याला, व्हा खडे ||

पसरवा नाव शाळेचे, चहूकडे |

मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा ||

जी देशासाठी तयार करीते बाळा |

लावीते लळा हि..जसा माउली बाळा

मज आवडते मनापासुनी शाळा ||

0