Answers

2016-04-12T19:39:54+05:30
(Chaitra & Baishakh) Vasant Ritu
 (Jyeshtha & Ashad) Grisham Ritu
  (Shravan & Bhadra) Varsha Ritu
 (Ashvin & Kartik) Sharad Ritu
 (Margshirsh & Paush) Hemant Ritu
(Magh & Falgun) Shishir Ritu. 


with regards!!!!!!

mark as brainliest if helpful!!!!!!!,,.......^_^
2 5 2
2016-04-12T20:34:43+05:30

Vasant Ritu
sheet Ritu
greesm Ritu
varsha Ritu
shishir Ritu
hemant Ritu
0