നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

2

Answers

2016-04-14T10:38:01+05:30
Answer is National Anthem.(ദേശിയഗാനം )..

1 2 1
2016-04-14T10:52:10+05:30
ഉത്തരം ദേശീയഗാനം ആണ്

യു ഉത്തരം സംശയിച്ചു
1 2 1