< ബുദ്ധി ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ?????? >
?? Intelligent Test ??
ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി
പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു
ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു
ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്‌ ചോദിച്ചു
പെണ്ണ് ആ സോസറിൽ കപ്പ് കമഴ്ത്തി ........
എങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണ്???
[ Challeng for U ]
USE Brain ....
Take it as a challenge! !!!!!

2

Answers

2016-04-15T20:35:46+05:30
2016-04-16T12:59:09+05:30
Ayyo itha onnu englishill ezhutamo plz...

0