Answers

2016-05-05T11:29:58+05:30
1.aryabhata
2.brahmagupta
3.srinivasa ramanujan
4.p.c.mahalanobis
5.c.r.rao
6.d.r.kaprekar
7.harish chandra
8.satyendranath bose
9.bhaskara
10.narendra karmarkar
0
2016-05-05T11:36:59+05:30
Aryabhata
brahmagupta
Srinivasa ramanujan
d.r.kaprekar
harish chandra
satyendranath bose
bhaskara
0