Answers

2014-08-22T19:03:16+05:30
Babur
humayun
sher shah suri
islam shah suri
humayun
akbar
jahangir
shah jahan
alamgir
azam shah
bahadur shah
jahandar shah
farrukhsiyar
rafi-ud-darajat
shah jahan II
muhammad shah
ahmad shah bahadur
alamgir II
shah jahan III
shah alam II
akbar shar II
bahadur shah II

0
2014-08-22T19:06:12+05:30
1. Babur
2. Humayun
3. Sher Shah Suri
4. Islam Shah Suri
5. Humayun
6. Akbar-e-Azam
7. Jahangir
8.Shah-Jahan-e-izam
9. Alamgir
10. Azam shah
11.Bahadur Shah
12.Jahandar Shah
13.Farrukhsiyyar
14.Rafi ur darajat
15.Shah jahan II
16.Muhammad shah
17.Ahmed shah bahadur
18.Alamgir II
19. SHAH JAHAN3
20.Shah alam2
21.akbar shah 2
22.Bahadur Shah

HOPE IT HELPS.!!

0