Answers

2014-11-11T19:08:05+05:30
Vruksshaha asmakam jeevanam santi. ete bhoomehe udbhavanti .etesham mulani pruthvivyam
dooram dooram tatani bhavanti . mulanam uparishtat vrukshasya prakandaha bhavati . prakandat shakhaha udbhavanti. shakabhyaha prashakhaha sambhavanti. etasu prshakhasu ev patrani pushpani phalani cha bhavanti.  vrukshaha patrayehe pushpayhe phalayehe chayabhihe valkalayeehe kashtayeehe cha  sadeyva praninam upkaram kurvanti, ataha upakarakaha ev ete vrukshaha.
16 3 16