Answers

  • Brainly User
2014-11-15T19:57:11+05:30
" EK KADAM SWATCHTA KI AUR"☆☆☆☆☆☆ " swacch bharat,, swasth bharat"■■■■■■■■■ ""Swatch bharat, mera bharat"""★★★★★★★ """"Swachh desh swacch manh""" ""Ek bhul kare nuksan, ROZI- ROTI aur muskhan"□□□□□■■■■■□□□□□....
3 3 3
The Brainliest Answer!
2014-11-19T15:31:28+05:30
 EK KADAM SWATCHTA KI AUR"☆☆☆☆☆☆ " swacch bharat,, swasth bharat"■■■■■■■■■ ""Swatch bharat, mera bharat"""★★★★★★★ """"Swachh desh swacch manh""" ""Ek bhul kare nuksan, ROZI- ROTI aur muskhan"□□□□□■■■■■□□□□□....
2 4 2