Answers

2014-12-05T21:15:34+05:30
Mama vidayale anakesho shatralashu vidayalashoanyatama asti.
thatra anake chatrah patanti.sarve chatraha vinarmaha santi.te parasparam snehane vyavaranti .sarve sikshaha yogayaha santi. send me ur email id and i will send a pic on a essay on my school in sanskrit.
2 3 2