Answers

2014-12-29T16:02:38+05:30
Vidya dadati vinayam vinadyati pattratamĀ 
pattradwam danam apnoti dana dharmam thatha sukam
0