Answers

2014-04-13T17:04:10+05:30
(a+b+c)²=a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca
a³+b³+c³-3abc=(a+b+c)(a²+b²+c²-ab-bc-ca)
0
2014-04-13T17:27:20+05:30
(a+b+c)²=a²+b²+c²+2ab +2bc +2ca
a³+b³+c³-3abc=(a+b+c)(a²+b²+c²-ab-bc-ca)
0